Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

OCSC Services & Consulting ("OCSC") is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door OCSC van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door OCSC. De Algemene Voorwaarden worden door het opgeven van een bestelling of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan OCSC.  


Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. OCSC kan de specifieke overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant ongeoorloofd gebruik maakt van de aangeboden diensten en faciliteiten en/of de klant niet of niet volledig handelt volgens de richtlijnen en verplichtingen die OCSC voorschrijft.  


Artikel 3: Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud, tenzij anders vermeld. OCSC is een klein bedrijf en geniet van de vrijstelling van BTW. De klanten van OCSC zullen dus nooit BTW moeten betalen. Tarieven door OCSC meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Prijzen welke door OCSC in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen tenzij anders vermeld.


Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht wordt het presteren van de diensten of de levering der goederen pas uitgevoerd na ontvangst van volledige betaling. De door OCSC opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten of na de oplevering van een website te worden bekendgemaakt aan OCSC en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 3% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft OCSC tevens het recht om een administratiekost van 150,00 EUR aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.


Artikel 5: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door OCSC voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door OCSC wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van OCSC leiden. Geen enkele overeenkomst met OCSC brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. OCSC of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.


Artikel 6: Registratie van domeinnamen

OCSC doet zelf geen registratie van domeinnamen maar kan de klant hierin ondersteunen of begeleiden.


Artikel 7: Webhosting

OCSC doet zelf niet aan webhosting. De klant zal zich zelf bij een hostingprovider moeten registreren. OCSC werkt samen met one.com maar de klant is vrij om zijn hosting provider te kiezen. OCSC kan de klant hierin ondersteunen of begeleiden.


Artikel 8: Webdesign en webontwikkeling

Na volledige betaling of overeengekomen voorschot voor een webdesign en/of webontwikkeling is er een overeenkomst gesloten tussen de klant en OCSC, waarna de klant verplicht is het werk van OCSC volgens afspraak te honoreren. OCSC zal een overeenkomst voor webdesign en webontwikkeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft OCSC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan OCSC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OCSC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OCSC worden verstrekt, heeft OCSC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

OCSC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OCSC is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door OCSC kenbaar behoorde te zijn. Het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk of op een met de klant overeengekomen termijn gestart, na aanlevering van het benodigde materiaal en na betaling. Indien het ontwerp en de ontwikkeling van de website in fases gebeurd zal de uitvoering van een volgende fase pas worden gestart na goedkeuring door de klant van de daaraan voorafgaande fase, en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen.

Indien de klant tijdens het ontwerp en de ontwikkeling bijkomende aanpassingen en/of uitbreidingen aan de website wil laten uitvoeren zal de overeenkomst na wederzijds overleg worden gewijzigd. Voor deze aanpassingen aan de website zal OCSC naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd. Deze aanpassingen kunnen tevens een wijziging van de opleveringstermijn tot gevolg hebben. OCSC zal in dat geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de financiële consequenties en de nieuwe opleveringstermijn.

ndien overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn van een website dreigt zal dit zo spoedig mogelijk door OCSC aan de klant worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van OCSC zal de termijn voor ontwerp en ontwikkeling van de website worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij klachten binnen de geldige termijn na de oplevering van de website zal OCSC de gebreken verhelpen indien de betwisting gegrond is. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".*

Na oplevering van de website dient het totale volgens de overeenkomst bepaalde bedrag, verminderd met eventuele eerder voldane voorschotten, betaald te worden. Pas na ontvangst van het totale overeengekomen bedrag zal OCSC de website publiek bereikbaar maken op het internet, tenzij anders overeengekomen met de klant. OCSC behoudt zich het recht een vermelding met een hyperlink op te nemen in de websites die het heeft ontworpen en ontwikkeld. OCSC behoudt zich tevens het recht om in de portfolio of voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle opgeleverde websites, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de klant.

OCSC plaatst (host) de websites die worden ontwikkeld op servers in eigen beheer. Naar gelang de technische vereisten voor de website of op expliciete vraag van de klant kunnen, eventueel op een later tijdstip, de websites geplaatst (gehost) worden op servers van derden. OCSC en de klant zijn in dat geval gebonden aan de voorwaarden van deze derde met betrekking tot het gebruik van diens systemen voor het hosten van websites. Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de klant kan OCSC beslissen de website offline te halen. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen zullen worden doorgerekend naar de klant. OCSC is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van deze derde.


Artikel 9: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden diskruimte en bandbreedte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van OCSC of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door OCSC. Op eerste verzoek van OCSC zal de klant OCSC hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen OCSC die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door OCSC ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en kan leiden tot onmiddellijke afsluiting van de hostingaccount. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van OCSC alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van OCSC te claimen. Zo laat OCSC bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. Kinderpornografie is op al de door OCSC ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en kan leiden tot onmiddellijke afsluiting van de hostingaccount, waarbij OCSC ook de bevoegde wettelijke autoriteiten op de hoogte zal brengen. Evenmin mogen van op de systemen van OCSC activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Informaticacriminaliteit.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

In geen geval is OCSC aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. OCSC kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het OCSC netwerk, eventuele downtime van servers, verlies of beschadiging van data, verlies of beschadiging van backups. OCSC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van diensten van derden waarop OCSC beroep doet. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van OCSC. Zo is de klant zelf verantwoordelijk voor een volledige backup van zijn gegevens op de door OCSC ter beschikking gestelde apparatuur en systemen. OCSC zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met OCSC gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van OCSC volgens of in verband met een met OCSC gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (exclusief installatiekosten en kosten voor registratie van domeinnamen) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

OCSC is niet aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal voor webdesign en webontwikkeling. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal, zoals teksten, afbeeldingen, enzovoort vrij zijn van copyright van derden.


Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt OCSC, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door OCSC tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat OCSC toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: sales@OCSC.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een mail te sturen naar sales@OCSC.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. OCSC behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

OCSC verzamelt statistieken over bezoeken aan zijn website onder de URL www.OCSC.be en subdomeinen, met het doel de inhoud en functionaliteit van de website te evalueren. Deze gegevens worden onder geen beding overgemaakt aan derden.


Artikel 12: Communicatie

Alle e-mailcommunicatie tussen OCSC en de klant verloopt via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een geldig e-mailadres op te geven waarop hij bereikbaar is. De klant zal een wijziging van het door hem opgegeven e-mailadres onmiddellijk doorgeven aan OCSC of zelf aanpassen via het controlepaneel dat hem ter beschikking wordt gesteld. De klant erkent dat indien OCSC niet beschikt over een geldig e-mailadres en hij hierdoor niet bereikbaar is, dit kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam, het blokkeren van zijn hostingaccount of het beëindigen van de overeenkomst met OCSC. Wijzigingen van contactgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers, enzovoort moeten tijdig door de klant aan OCSC worden meegedeeld.


Artikel 13: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met OCSC voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van OCSC. Indien een bepaling van een met OCSC gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.


Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met OCSC is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met OCSC zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Leuven.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen OCSC en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij OCSC of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de klant. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCSC de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van OCSC of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

OCSC staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door OCSC geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

OCSC behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis of ontwikkelde programmatuur, documentatie, ontwerpen, enzovoort voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aankoop van producten via ocsc:

Retourvoorwaarden: Retourproducten worden niet aanvaard. Ruilen: Ruilen van aangekochte producten is niet mogelijk. Annulatie: Er is geen annulatie van bestelling mogelijk van zodra er een factuur verzonden is. Dit kan zowel per mail als per post. Garantie: Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren bij eerste ingebruikname. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we je zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging / reparatie of terugbetaling. Fabrieksgarantie van de producten zijn geldig. Er is geen bijkomende garantie van ocsc. De termijn van de fabrieksgarantie vind je in de meegeleverde documentatie van de fabrikant. Indien een product moet terug gezonden worden vallen de kosten onder de verantwoordelijkheid van de koper.


Artikel 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

OCSC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging niet wil of kan aanvaarden kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 17: Indentiteit van de ondernemer

OCSC

Betekomsesteenweg 24 bus 6 3130 Begijnendijk Belgie

Ondernemingsnummer: BE 0860.900.833 Vrijstelling van BTW

e-mail : sales@ocsc.be mobile : +32(0)476 600 466

IBAN BE15377067375530 - BIC BBRU BE BB – ING